Ecclesia Catholica

Anthologion tou holou eniautou plousiotaton

Venezia, Pietro Zanetti : Giorgios Blastos, 1593

821072

Ecclesia Catholica

Anthologion tou holou eniautou plousiotaton

Venezia, Pietro Zanetti : Giorgios Blastos, 1593

Venezia

1593

2o

pp. 312

USTC 821072
EDIT 16 12019

Napoli (It), Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III