Ecclesia Catholica

Anthologion tou holou eniautou plousiotaton

Venezia, en oikia men Cristoforo Zanetti, 1578

820764

Ecclesia Catholica

Anthologion tou holou eniautou plousiotaton

Venezia, en oikia men Cristoforo Zanetti, 1578

Venezia

1578

2o

ff. [3] 305 [4]

USTC 820764
EDIT 16 12018

Roma (VA), Biblioteca Apostolica vaticana