Ecclesia Catholica

Pentekostarion. To paron biblion etupothe.Enetiesi meta polles epimeleias kai diorthoseos. Kai periekei pleista troparia, idiomela kanonas te kai sunaxaria a sullechthenta

Venezia, Andrea & Giacomo Spinelli, 1552

820434

Ecclesia Catholica

Pentekostarion. To paron biblion etupothe.Enetiesi meta polles epimeleias kai diorthoseos. Kai periekei pleista troparia, idiomela kanonas te kai sunaxaria a sullechthenta

Venezia, Andrea & Giacomo Spinelli, 1552

Venezia

1552

2o

USTC 820434
EDIT 16 72748

Venezia (It), Biblioteca dell'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini