Ecclesia Catholica

Anthologion tou holou eniautou plousiotaton

[Venezia, Valeris Vasileios, 1550-1559]

819929

Ecclesia Catholica

Anthologion tou holou eniautou plousiotaton

[Venezia, Valeris Vasileios, 1550-1559]

Venezia]

[1550-1559]

2o

ff. [631]

USTC 819929
EDIT 16 12017

Bologna (It), Biblioteca universitaria